Google PlusFacebook
ДГ "Детелина"
Детска градина в село Драговищица

Образователна дейност

 

Предучилищното образование създава условия за цялосто развитие на детската личност и придобиване на съвкупност от знания, уменя и отношения, необходими за  успешно преминаване на детето към училищно образование.

Образователната дейност в ДГ "Детелина" е насочена към създаване на стимулираща среда, която дава възможност на всяко дете да развива своите възможности, съобразно неговите потребности и интереси. Предучилищното образование  осигурява подходяща среда за учене чрез игра в предварително подготвени педагогически ситуации, съобразно възрастовите особености на детето, гарантиращо цялостото развитие на детето при опазване физическото и психическото му здраве. Предучилищното образование се организира във възрастови групи:

  • Първа възрастова група за деца от 3 до 4 години;
  • Втора възрастова група за деца от 4 до 5 години;
  • Трета възрастова група за деца от 5 до 6 години;
  • Четвърта възрастова група за деца от 6 до 7 години.

Като в ДГ "Детелина децата са разпределени според възрастта в яслена, първа и разновъзрастова група / която включва децата от втора, трета и четвърта групи/ :Децата от трета и четвърта възрастова група подлежат на задължително предучилищно образование.


Учебен процес

Образователно направление "Български език и литература": Чрез обучението по български език и литература се задоволяват потребностите на детето от речева активност и се усвояват умениия за общуване, Съдържанието е структурирано в шест образователни ядра:

*Ядро "Свързана реч";

*Ядро"Граматически правилна реч";

*Ядро "Речник";

*Ядро "Звукова култура";

*Ядро "Възприемане на литературно произведение";

*Ядро "Пресъздаване на литературно произведение"

Образователно направление "Околен свят": Реализира се педагогическо взаимодействие, насочено към социализиращите процеси - изграждане на адекватна представа за близката обкръжаваща природна и социална среда, култура на поведение, социални умения за общуване. Съдържанието е систематизирано в  четири образователни ядра:

*Ядро "Самоутвърждаване и общуване с околните";

*Ядро "Социална и здравословна среда";

*Ядро "Светът на природата и неговото опазване";

*Ядро "Културни и национални ценности"

Образователно ядро "Математика": Основна цел на математическата подготовка е стимулиране на детското развитие чрез насочване на познавателните интереси на детето към математическите характеристики на околния свят. Съдържанието е систематизирано в пет образователни ядра:

*Ядро "Количествени отношения";

*Ядро "Измерване";

*Ядро "Пространствени отношения";

*Ядро "Времеви отношения";

*Ядро "Геометрични фигури и форми".

 

Образователно направление "Изобразително изкуство":  Образователната работа е насочена към включване на детето в познавателни, изобразителни и творчески дейности, свързани с пресъздаване на обекти и явления от заобикалящата го среда. Децата развиват своите умения чрез работа в три основни ядра:

*Ядро "Художествено възприемае";

*Ядро "Изобразителни материали и техники";

*Ядро "Изобразително творчество".

Образователно направление "Музика": Дейността е подчинена на целта за осигуряване на щастливо детство и формиране на лично отношение и естетически вкус към музиката. Музикално-артитичната подготовка и емоционалната активност на децата се осъществява в четири образователни ядра:

*Ядро "Възприемане";

*Ядро "Възпроизвеждане";

*Ядро "Музика и игра";

*Ядро "Елементи на музикалната изразност"

Образователно направление "Конструиране и технологии": Работата е насочена към развиване на манипулативни и практически умения,  разбиране и решаване на практически проблеми, първоначално запознаване с техниката - инструменти и машини, битова техника, които децата срещат и използват като модели.

*Ядро "Конструиране и моделиране";

*Ядро"Обработване на материали, съединяване и свързване";

*Ядро "Грижа и инициативност".

 

Образователно направление "Физическа култура": Дейността е насочена към комплексно развитие на детето - добро здравословно състояние, физическо развитие и дееспособност, емоционална удовлетвореност от двигателната дейност, игрови и комуникативни умения в двигателната дейност и развиване на положително отношение към здравословен начин на живот, спорт и туризъм. Дейността е структурирана в четири образователни ядра:

*Ядро "Естествено-приложна двигателна дейност";

*Ядро "Спортно-подготвителна двигателна дейност";

*Ядро "Физическа дееспособност";

*Ядро "Игрова двигателна дейност"

 

 Информация за тематичното разпределение можете да откриете  на страницата ни "За родителите" , рубрика - електронен дневник;

Информация за творческото развитие и настоящи постижения на всяко дете  - в портфолиото на всяка група.