Google PlusFacebook
ДГ "Детелина"
Детска градина в село Драговищица

Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

 

               През месец ноември в детска градина „Детелина", село Драговищица, Община Костинброд, стартира Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, който се  реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката в партньорство с Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства .

С разбирането на всички нас, че предучилищното образование е важен период в живота на детето с оглед формиране на положително отношение към учебните заведения и създаване на мотивация за учене, разширяването на достъпа до предучилищно образование на децата от уязвими групи  или живеещи в бедност е основна цел на проекта. Проектът е на обща стойност 82 500 000,00 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд

Причините за невключване в предучилищно образование са свързани със социални, икономически и етнокултурни фактори, като ниски доходи, неосъзнатост на ползите от предучилищното образование, незаети на пазара на труда възрастни, които могат да се грижат за децата и др. Проектът предвижда набор от мерки – предоставяне на допълнително обучение по български език за децата с различен майчин език като ефективно средство за социално приобщаване в групата на връстниците, изплащане на такси за посещаване на целодневна детска градина като преодоляване на икономически бариери за включване и премахване на една от най - значимите причини за неучастие в предучилищно образование, мотивация на родителите за активно сътрудничество между семейството и детската градина.

.

 Основната цел на проекта е навременното ранно обхващане и образователното приобщаване на деца от уязвими групи в предучилищното образование, подкрепа на достъпа им до качествено образование, подкрепа на социалното им приемане и сближаване за изграждането им като пълноценни граждани и за успешна професионална, социална и личностна реализация.

Териториален обхват и финансови източници

Дейностите по проекта ще се реализират на територията на Република България. Финансирането на дейностите по проекта е от Европейския социален фонд (ЕСФ). Проектът се съфинансира със средства от ЕСФ – 85% и от Държавния бюджет на Република България – 15%.

Допустими дейности

Дейност 1. Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи, включително:

  • разработване на специализирани методики (основани на играта) за обучение по български език за деца с друг майчин език/деца, които не владеят добре български език – за всички възрастови групи (3-6 г.) и за разновъзрастови групи;
  • разработване и осигуряване на учебни помагала, пособия, материали, софтуерни програми за обучение и др. по български език на деца с друг майчин език/деца, които не владеят добре български език – за всички възрастови групи (3-6-годишни) и за разновъзрастови групи;
  • допълнително обучение по български език в съответствие с индивидуалните образователни потребности на всяко дете чрез обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие съгласно разпоредбите на Наредбата за приобщаващо образование, Наредбата № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование и Наредбата № 6 от 11.08.2016 г. за усвояването на българския книжовен език.

Дейност 2. Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи, включително обезпечаване на средствата за такси на детски градини с повишена концентрация на деца от уязвими групи, осигуряване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал, осигуряване на учебни материали, пособия, помагала и др.

В ДГ „Детелина", с. Драговищица,  започва допълнително  обучение по български език с децата, участващи в проектната дейност по Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“. Сформирани са две групи с общо 12 деца: „Първа група" с ръководител Галя Василева   и „Втора група" с ръководител Благовеста Илиева. По интересен и забавен начин децата усвояват българския език чрез допълнителните форми на педагогическо взаимодействие и игрите. Ръководителите на групите са разработили програми за работа, съобразени с изискванията на Наредба №5 за предучилищното образование. За всички деца има осигурени учебни помагала, образователни игри и др.

След включватето на детската градина в Проекта и по Дейност 2 - От месец Ноември стартира и обезпечаване на Дейност 2, което означава , че размера на таксите за посещение на децата в детската градина , е заплащан изцяло по Проект BG05M2OP001- 3.005 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от ОП НОИР. Данните за децата , които могат да се възползват от това и ние включваме в Проекта , се подават в градината, служебно,от Службата за социално подпомагане към Община Костинброд. Всички деца, регистрирани там, имат право да участват в проектните дейности и след представяне на Декларация за информирано съгласие / предложена бланка от ДГ/, за включване на детето в Проекта по съответната дейност.

Дейностите по Проект АПСПО се осъщесвяват при завишени мерки за сигурност и дезинфекция, а децата имат допълнителна възможност да се потопят в чудния свят на българския език.

 

        

  

     

     

              

                                                                                              

        

               

                                                                      

             

 

 

            , 

 

 

 

            

 

Прикачени документи

Презентация-1.pdf