Facebook
ДГ "Детелина"
Детска градина в село Драговищица

Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

 

               През месец ноември в детска градина „Детелина", село Драговищица, Община Костинброд, стартира Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, който се  реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката в партньорство с Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства .

С разбирането на всички нас, че предучилищното образование е важен период в живота на детето с оглед формиране на положително отношение към учебните заведения и създаване на мотивация за учене, разширяването на достъпа до предучилищно образование на децата от уязвими групи  или живеещи в бедност е основна цел на проекта. Проектът е на обща стойност 82 500 000,00 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд

Причините за невключване в предучилищно образование са свързани със социални, икономически и етнокултурни фактори, като ниски доходи, неосъзнатост на ползите от предучилищното образование, незаети на пазара на труда възрастни, които могат да се грижат за децата и др. Проектът предвижда набор от мерки – предоставяне на допълнително обучение по български език за децата с различен майчин език като ефективно средство за социално приобщаване в групата на връстниците, изплащане на такси за посещаване на целодневна детска градина като преодоляване на икономически бариери за включване и премахване на една от най - значимите причини за неучастие в предучилищно образование, мотивация на родителите за активно сътрудничество между семейството и детската градина.

.

 Основната цел на проекта е навременното ранно обхващане и образователното приобщаване на деца от уязвими групи в предучилищното образование, подкрепа на достъпа им до качествено образование, подкрепа на социалното им приемане и сближаване за изграждането им като пълноценни граждани и за успешна професионална, социална и личностна реализация.

В ДГ „Детелина", с. Драговищица,  започва допълнително  обучение по български език с децата, участващи в проектната дейност по Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“. Сформирани са две групи с общо 12 деца: „Първа група" с ръководител Галя Василева   и „Втора група" с ръководител Благовеста Илиева. По интересен и забавен начин децата усвояват българския език чрез допълнителните форми на педагогическо взаимодействие и игрите. Ръководителите на групите са разработили програми за работа, съобразени с изискванията на Наредба №5 за предучилищното образование. За всички деца има осигурени учебни помагала, образователни игри и др.

Дейностите по Проект АПСПО се осъщесвяват при завишени мерки за сигурност и дезинфекция, а децата имат допълнителна възможност да се потопят в чудния свят на българския език.

 

        

  

     

     

                                                                                                          

        

            

                                                                      

             

 

            

            

 

Прикачени документи

Презентация-1.pdf